Privacybeleid

Laatst aangepast: 29 maart 2022

DCA Woonprojecten nv/D’Ile Malines neemt uw rechten bij gegevensbescherming ernstig. In dit document leggen wij uit hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Dit document vormt aldus het algemene beleid van de bouwonderneming op het vlak van gegevensverwerking.

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met ons – tel.: 014 62 22 11 – e-mailadres: privacy@dca.be.

Wanneer en voor welke doeleinden worden uw gegevens verzameld en verwerkt?

DCA Woonprojecten nv/D’Ile Malines verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als klant op ons een beroep doet voor werken (nieuwbouw, renovatie, enz.), wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief of wanneer u op een andere manier met ons contact opneemt. Die activiteiten vatten we samen onder de noemer “klantenbeheer” en betreffen met name de uitvoering van de projecten die wij met u aangaan.

DCA Woonprojecten nv/D’Ile Malines verzamelt en verwerkt uw gegevens eveneens wanneer u als buurtbewoner van één van onze projecten contact met ons opneemt voor klachten, suggesties en/of andere meldingen. Die activiteiten worden samengevat onder de noemer “ombudsdienst".

Bent u leverancier, dan verwerken wij uw gegevens of die van uw contactpersonen in het kader van de levering van producten of diensten, voor het generieke doeleinde “leveranciersadministratie”. In dat geval is het ook mogelijk dat wij uw gegevens meenemen in onze werkplanning, samen met de gegevens van onze eigen medewerkers.

Bent u sollicitant, dan worden uw gegevens verwerkt met als doel het doorlopen van het sollicitatietraject. Uw gegevens zullen worden bewaard tot 5 jaar na het einde van het sollicitatietraject.

Verder verwerken wij uw gegevens, als klant of als leverancier, bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. Dit vormt het doeleinde “boekhouding”.

In sommige gevallen verwerken wij uw gegevens, als prospect, d.i. een persoon die nog geen contact of contract met ons heeft, met de bedoeling u onze diensten voor te stellen (direct marketing).

Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen. Deze activiteiten omschrijven we als “communicatie” of “public relations”.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt DCA Woonprojecten nv/D’Ile Malines?

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de uitvoering van het project waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en btw-nummer, de gegevens over uw gezinssamenstelling en alle andere gegevens in dat verband. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van uw architect of andere partijen waarmee u samenwerkt.

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw interesse in of plannen voor een toekomstig project.

Van leveranciers kunnen wij bepaalde gegevens verwerken om ons toe te laten de werken goed in te plannen. Het gaat daarbij dan om de beschikbaarheid en aanwezigheid, alsook het type werken.

Financiële gegevens verwerken wij in het kader van de boekhouding.

Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.

Hoe verzamelt DCA Woonprojecten nv/D’Ile Malines uw gegevens?

Uw gegevens verzamelen wij wanneer u daartoe (papieren dan wel elektronische) formulieren invult. Soms gebeurt dit via een gesprek, telefonisch contact of mailuitwisseling.

Normaal verkrijgen wij die gegevens rechtstreeks van u. Soms kan het ook zijn dat wij ze onrechtstreeks verkrijgen. Dat is het geval met gegevens over medewerkers van leveranciers die actief zijn op onze werven en die we bekomen van de leveranciers zelf.

Ook bij direct marketing komt het voor dat wij uw gegevens verkrijgen bij derden. Waar we uw gegevens gehaald hebben, delen wij u dan mee.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door DCA Woonprojecten nv/D’Ile Malines?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw opdracht en het contract dat wij met u sluiten. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers en voor de verwerking “boekhouding”.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie/public relations, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer, leveranciersbeheer, werkplanning, boekhouding en communicatie/public relations door de dienst/verantwoordelijke die instaat voor deze activiteiten.
Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan verwerkers (zoals bv. Mailchimp, …) waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder onze controle.

Behoudens verzet van uw kant kunnen ze ook worden gedeeld met de aan DCA Woonprojecten nv/D’Ile Malines verbonden ondernemingen (DCA nv, Coraco nv, Eurocon Investments nv, Eurocon Infra nv en DC Recycling nv) en met de makelaars die voor het specifieke project met DCA Woonprojecten nv/D’Ile Malines samenwerken.

Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of wanneer overheidsinstanties die daartoe het recht hebben, bij ons gegevens opvragen. In dat geval gaan wij na of aan de voorwaarden om gegevens op te vragen is voldaan.

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of internationale organisaties.

Uw rechten

U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij ons via het e-mailadres: privacy@dca.be, met een bewijs van uw identiteit. Wij vragen uw bewijs van identiteit om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Als wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, kan u zich hiertegen te allen tijde verzetten. Daartoe volstaat het contact op te nemen met ons via het e-mailadres: privacy@dca.be.

Als uw gegevens worden meegedeeld aan de andere ondernemingen (DCA Infra nv, Coraco nv, Eurocon Investments nv, Eurocon Infra nv en DC Recycling nv) en met de makelaars die voor het specifieke project met DCA Woonprojecten nv/D’Ile Malines nv samenwerken, kan u zich ook daartegen verzetten, op voornoemd e-mailadres.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop DCA Woonprojecten nv/D’Ile Malines uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Wijzigingen

DCA Woonprojecten nv/D’Ile Malines nv behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

crossmenu